چکاوا، سایت تخصصی نریشن و صدا

فاطمه گوهریان

goharian2

مدرس دانشگاه و نویسنده متن فیلم‌های مستند / دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه