چکاوا، سایت تخصصی نریشن و صدا

شلاق

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت

شکستن شیشه

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت

شکستن لیوان

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت

شکستن لیوان توسط شلیک

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت

شکستن یخ

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت

شیپور

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت

شیپور

 

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت

صفحه کلید

 

اطلاعات تکميلي

  • ساندافکت